Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overeenkomst te betitelen, daardoor de giften van hand tot hand feitelijk buiten het begrip schonking van art. 1703 B. W. zou gesloten hebben en op dat punt laakbaar is, zal ik aanstonds bespreken. Eerst een enkel woord over de verklaring waaraan de fout te wyten is. Uit onberaden overname van het Fransche recht, zegt ons Prof. Fbuin. Geheel ben ik het eens, doch dat de oorzaak van de fout ligt, waar de hoogleeraar die voornamelijk zoekt, waag ik te betwijfelen.

Prof. Fruin redeneert als volgt. Wij vertaalden ons artikel uit den code civil, waar de bepaling juist was. Immers waar naar den code civil de eigendom niet overging door de levering als bij ons, doch tengevolge van de overeenkomst van schenking zelve, kon er gesproken worden van eene overeenkomst waarbij eenig goed werd afgestaan, immers de eigendom ging door de overeenkomst over, en ook de gelijktijdige aanname van hei geschonkene kon ook in dat verband niet onjuist genoemd worden. Wat was nu de fout van de vertalers? \ orgetcn, dat wij een andere wijze van eigendomsoverdracht hadden aangenomen, en dus voor ons recht de definitie niet meer kloppen kon.

\ oorzeker, de redeneering is logisch. Maar ik geloof, dat deze redeneering meer toevallig sluit, dan dat er de ware oorzaak der fout in gelegen is.

Eerstens is dat vergeten van de wijziging in het systeem van eigendomsoverdracht niet zeer aannemelijk. Bij

den titel van schenking kon men dat niet vergeten en heeft meri dat ook niet vergeten. Art. 1723 B. W.J)

) l)e eigendom der in de schenking begropcn goederen wordt, zelfs wanneer die schenking behoorlijk is aangenomen, niet door den begiftigde verkregen, dan door middel van do overdragt. gedaan overeenkomstig art. 667, 668 en 671.

Sluiten