Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarbij ik nog weer om» speciaal op hot woord „begiftigde" wijs.

Sluit de aanwezigheid van cono niet op geld waardeerbare tcgenpraestatio de toepasselijkheid van eiken schenking,regel uit? ®

Het antwoord is te vinden door antwoord to creVen op deze andere vraag: zullen in het meer gestelde geval •

A geeft B een zeker bedrag onder verplichting A's naam

e voeren, de bepalingen van art. 1377 B W en van art. 42 der Faillissementewot toepassing kunnen vinden' Gewis „iet alleen volgt hot uit de duidelijke woorden dier bepalingen, ware bet anders, het ware onredelijk.

aKn vold(>en aan eene natuurlijke verbintenis onder het bereik der genoemde bepalingen vallen. Het han* af van do kracht, die men aan het tweede lid van ar,. 139o B. w. toekent, het hangt daarvan af wat men on< er eenc natuurlijke verbintenis verstaat; ziet men er i„ voldoening aan ecu rechtsplicht, dan kan slechts de bepaling van art. 48 sub 2, die geen sehenmgsregel is, toepassing vinden. Is men die meening met toegedaan, dan valt de voldoening aan eenc natuurhjke verbintenis onder het bereik der bedoelde bcpalingen omdat dan de handeling onverplicht geschiedde en benadeeling der schuldeischers er het gevolg van was. laatstc mecning komt mij de juiste voor Is het noodig, dat degene, die oen voordooi toekende zich daarvan bewust was en dat de schenking als zoo-' flanig is aangenomen?

Het is waar, artikel 42 der Faillissemontswet eischt do

wetensohap van beide partijen van de benadeeling der schuldeischers als gevolg der handeling, wat insluit de wetensohap der bcvoordceling. Doch art. 43 dier wet

Sluiten