Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hot bloote feit van bevoordeeling. Wetenschap der bevoordeeling wordt noch bij den bevoordeeler noch bij den bevoordeelde geëischt. Immers onder het bereik der bepaling valt b. v. liet voordeel, dat de nieuwe echtgenoot, door de vermenging van goederen bij eenigc gemeenschap, zou genieten, ten gevolge van eene aan den hertrouwden lang na liet huwelijk opgekomen erfenis, van welke erfenis ten tijde van liet huwelijk, noch de hertrouwende, noch de nieuwe echtgenoot zelfs hadden kunnen droomen.

Uit deze korte aanhalingen kan 111. i. blijken, dat ook in onze wet geen schenkings- of bevoordeelingsbegrip te definieeren is, waarop alle sehenkingsregels gelijkelijk van toepassing zijn. Maar als minimalen eisch voor de toepassing van eenigen schenkingsregel meen ik te mogen stellen', dat er door eenigc handeling onder de levenden vermogensvoordeel genoten zij.

Men kan bezwaar opperen, dat het uiterst moeilijk is de wet toe te passen en het tot zeer uiteenloopende beslissingen aanleiding kan geven, als men nu eens dit, dan dat onder eenig woord moet verstaan.

Het bezwaar deel ik; doch men kan niet op grond van dat bezwaar beweren, dat de leer onjuist is.

De toepassing van liet reoht omtrent schenkingen is nu eenmaal bezwaarlijk.

Men moet niet zoeken naar de minst moeilijke, docli naar de meeste juiste leer.

Nii, is liet zeker, dat een wetgever, die zich een goed beeld heeft gevormd van de schenking, zijn bepalingen zoo redigeeren kan, dat vele dier bezwaren kunnen worden verminderd. Dat. onze wetgever op dit punt in

Sluiten