Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan het Gouvernement was een recht van tusschenkomst en beschikking in de zaken der Kerk toegekend, dat onvereenigbaar was niet het Woord Gods, dat „over de Kerk in haar eigenaardigen werkkring, geenerlei gezag van wereldlijke Overheden erkent,...')

Op eene bijeenkomst, in die dagen te Amsterdam gehouden 2) werden door Groen en zijne geestverwanten de belangen der Hervormde Gezindheid overwogen. Resultaat was, dat adressen s) werden gezonden aan den Koning en aan de Synode. Aan den Koning werd „verzocht dat geene verandering in de organisatie van de hervormde Kerk zou worden gebragt, zonder de gemeenten te lictoren." Spoedig ontvingen zij „een antwoord, waarin vasthouding aan het aangenomen systema openbaar was; namelijk dat de beslissing aan de Synode overgelaten werd," ') m. a. w. „het onregt, met medewerking en ondersteuning van het Gouvernement, jaren achtereen gepleegd," 5) bleef bestendigd.

„De vrijheid van 1852" was dus niets anders dan „voortzetting der slavernij onder gevvijzigden vorm." ,;)

'i Verspr. Geschr.. II. 1)1. i»8. Uit de Verklariny van ]ieyinseleti, welke in verband met de beraadslagingen omtrent de kerkelijke organisatie, werd opgesteld in de bijeenkomst van leeraars, opzieners en leden der Nederlandsche Hervormde Kerk, te Amsterdam gehouden 18 Augustus 1848.

Zie vorige noot.

Zie den inhoud dezer adressen bij Mr. Fahius, op. cit. bl. 176, 177 en 178.

') \dv. II. bl. 258.

f') Brieven van Mr. Isaac da Costa. 1872, Eerste Deel (1830— 1849) bl. &%.

") Nep. Ged. I, bl. 5(8.

Sluiten