Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toestand voor do Nederlandsche Hervormde Kerk kon ontstaan, zoolang de door het gouvernement opgelegde organisatie op haar bleet' drukken. Daar er sedert dien tijd niets is veranderd en evenals in de laatste dagen van Groen's leven het vitiuin originis nog steeds aan de Hervormde Kerk kleeft, is hetgeen hij over deze zaak heeft gezegd, ook thans nog volkomen toepasselijk.

Na kennis te hehhen genomen van Groen's wenschen, betreffende de houding van den Staat, vroeger en lateitegenover de Gereformeerde Kerk aangenomen, is het niet overbodig, nog eens in hoofdtrekken aan te geven, wat het verschil was tusschen de in 181(> ingevoerde organisatie en den vorm van kerkbestuur, welke vóór dien tijd bestond. ') Bleek uit de vorige bladzijden „dat onze tegenwoordige Kerkelijke Organisatie onwettig is," -) thans zal men zien, dat zij evenzeer „in strijd is niet de geschiedenis, het regt, en het wezen der Kerk." :l)

Hoewel voornamelijk in de eerste jaren van het bestaan van het nieuw gevormde kerkgenootschap het nauwelijks de aandacht werd waardig gekeurd, wanneer

') Zeer duidelijk en uitvoerig vindt inen dit verschil in den 4den Jaarg., 1ste aflev. van Troffel en Zwaard, Tweemaandel. Tijdschrift, in een artikel van Dr. F. .1. Kromsigt De Kerkelijke Organisatie en (le praktijk; voornamelijk hl. 7—12 en hl. 20—23.

Het gerevideerd algemeen reglement voor het bestuur der Hervormde Kerk in het Koningrijk der Nederlanden, met eene Inleiding en met Aanmerkingen door A. 1'. A. dü Cloux, predikant te Losdorp, 1848, hl. (i.

Handis. der Gesch., bl. 780.

Sluiten