Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook zonder bedreven te zijn in de theologie, is liet duidelijk „dat de Christen geen Jood is, en degene die Christus loochent of lastert, geen Christen; en evenzoo, dat zij, door wie de Godheid van den Heer en de waardij zijner offerande, de onmisbaarheid der heiligmaking en de onfeilbaarheid der Heilige Schrift ') worden ontkend, wederregtelijk leden zijn en blijven van de Nederlandsche Hervormde Kerk -). Het Gouvernement is tot handhaving van het regt ook der kerkelijke associatien verpligt. De vervulling van deze pligt is ondenkbaar, indien, zoo dikwerf aan de Kerk onregt geschiedt, de tusschenkomst van het Gouvernement, op grond van het theologische der verschillen, eene exceptie van incompetentie ontmoet."

1'er slot van rekening is het eene quaestie als een andere, waarbij speciale kennis der feiten vereischt wordt, welke de partijen in meerdere mate bezitten, dan de rechter, die er over heeft te beslissen. Er zal m.a.w. altijd .uitspraak moeten vallen tusschen hen die veel dieper in de geheimen van het vak waartoe het geschil betrekking heeft, zijn ingedrongen dan mogelijk is aan den regter. Geene partij die gaarne in de Kerk blijft, erkent dat zij vijandig aan de leer der Kerk is; zij verwringt die leer tot dat ze, met haar eigen denkwijs in schijnbare overeenstemming gebragt is." :1) Maar dat is

') Deze vier punten kunnen worden genoemd ..de hoofdzaak en liet wezen van Christendom en Hervorming", waartegen te protesteeren. volgens Groen, niet samenging niet het lid zijn en lilijven van de Nederl. Herv. Kerk.

I Deze opmerking is ook nog voor onzen tijd van overwegend belang.

I Grondwhtiikhz. ex Kensgkzindh.. hl. 411.

Sluiten