Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nissen liet waren, die de Aprilbeweging voorafgingen en aldus de aanleiding vormden tot liet indienen van de wet op de kerkgenootschappen. Vóór tot bespreking van deze laatste over te gaan, zullen wij zien, welke bezwaren Groen inbracht tegen het beleid der Regeering in de Iioornsche quaestie.

Nadat, zooals Groen meende, rdoor het niet langer vereenigd zijn van Holland en België de reden van het Concordaat" ') was opgehouden, waren de Roomsch-Katholieke aangelegenheden hier te lande, volgens het oordeel van het \ aticaan, nog steeds onvoldoende geregeld. In 1810 was er sprake van het Concordaat ook voor ons land ten uitvoer te leggen, of wel een nieuw te sluiten. Tegen dit plan ontstond evenwel zulk eene hevige oppositie, dat de Regeering meende niet tot de uitvoering te mogen overgaan. rL)e rust van liet Land was op het spel. De Regering heeft toen gemeend, en zal ook aan den Pauselijken Stoel kenbaar hebben gemaakt, dat er bezwaar was. En wat was het gevolg? De Paus begreep dat het verstandiger was de zaak niet door te zetten. In do

') „Immers wat was de grond der onderhandeling geweest," waardoor dat Concordaat van 1827 was tot stand gekomen? „In België was liet Fransclie Concordaat van 1801 in kracht; nu verlangde Rome gelijke behandeling der zaken in liet gansche Kijk. Daarom werden de bepalingen van 1801 op de Noordelijke Gewesten toepasselijk gemaakt. Daarom. Wie zegt dit? In het Concordaat, Paus Leo XII, zelf. Dit zijn de woorden: „Ut in lino eodemque regno universae ecclesiasticae res una eademqne ratione regantur et pertractentur." " Nep. no. 847. Zie voor den inhoud van het Concordaat Haxdb. dek Gesch. bl. 815.

Sluiten