Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hierdoor bevorderlijk geweest aan onzen wensch, dat men, wel verre van de hoofdgedachte van liet ontwerp, weerstand tegen het Ultramontanisme, te ontveinzen, haar, zooveel mogelijk, in het licht stellen zou." ') Voor de gewichtige verbeteringen werd aan de Regeering dank gebracht. Al waren ernstige bezwaren uit den weg geruimd, toch volgde daar nog niet uit, dat de wet aannemelijk was geworden, waar immers „nog zeer gewigtige bezwaren" konden zijn blijven bestaan. 2)

Toen eindelijk de wet in de Tweede Kamer was aangenomen. bleek de invloed der vrienden van Groen o|> de totstandkoming niet gering te zijn geweest. „Met •41 tegen 27 stemmen (werd zij) goedgekeurd. Zoodat de eindbeslissing van ons votum afhankelijk geweest is." ')

Over de aanneming, schreef de Nederlander ') „verblijden wij ons; hoewel onze blijdschap niet onvermengd is ... . Er zijn thans een aantal wijzigingen, overeenkomstig het verlangen van onze vrienden, gemaakt

Zij is blijkbaar tegen het Ultramontanisme gerigt." Dit kwam minder uit door haar inhoud, dan door haar vaststelling, welke moest worden opgevat als „ .... de verklaring dat er, ter handhaving van de gelijkheid der Gezindheden, ongelijkheid van toezigt:') en speciale maatregelen tegen het wereldlijk element der Roonisch-Catholieke staatkunde worden vereischt." Daarom konden wij er

') Ned., no. 955.

») , „ 958.

") Ned. Ged., IV, bl. 384.

■•) Ned., no. 973.

°) Zie terug bl. 159, voornl. noot 3.

Sluiten