Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben om aan te toonen, dat ook in gevallen van aansprakelijkheid zonder schuld de eigen schuld van de benadeelde partij haar invloed doet gelden.

\ an compensatie van culpa kan dan echter geen sprake zijn.

Zijn echter die gevallen wellicht te verklaren naar analogie van die, waarin beide partijen zich in schuld bevinden, waarin zich dus het genoemde bezwaar tegen compensatie niet voordoet?

Ongetwijfeld niet! Ook wanneer beide partijen schuld hebben, valt aan compensatie van schuld niet te denken.

Hoe stelt men zich compensatie van culpa voor?

Compensare beteekent verrekenen. Wanneer wij van compensatie van vorderingen spreken, maken wij ons aan een prolepsis schuldig, want niet de vorderingen, doch de praestaties worden gecompenseerd. Kan nu culpa met culpa verrekend worden?

Al terstond doet zich het bezwaar voor, dat slechts gelijksoortige grootheden verrekend kunnen worden, en culpa van den benadeeler gansch iets anders is, dan schuld van den benadeelde. Schuld in technischen zin immers veronderstelt onrechtmatigheid van handeling.

De benadeelde echter begaat geen onrechtmatige daad, daar krenking van eigen rechtsbelangen rechtens niet ongeoorloofd is. De schuld van den benadeelde is wèl een wilsfout, wèl een gebrek aan voorzienigheid of voorzichtigheid, doch, waar de handeling niet oniechtmatig is, niet schuld in technische beteekenisj zij is, zooals von Liszt ') zegt, Verschulden mit abgeschwachtem Inhalt.

') Delictsobligationen, pag. 82.

Sluiten