Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de nabijheid waren. Waar is nu in deze gevallen de voorafgegane werkzaamheid van den gewonde aan te wijzen? Wanneer had hij de plicht op zich genomen om zich tot den medicus te wenden of om hulp te roepen ?

Men ziet, hoe weinig von Bar's constructie ons helpt. Zij is m.i. van even weinig waarde als een andere leer. de theorie van Luden,1) welke leert, dat de causaliteit van het laten gelegen is in de positieve daad, die de dader op dat oogenblik begaat. Wanneer een boer ziet, dat zijn hooiberg in brand gestoken is, en nalaat, op hoop van een flinke schadevergoeding te krijgen, de brandweer te alarmeeren, kan men moeilijk zeggen, dat hij iets anders doet. Hij doet op dat oogenblik niets, staat hoogst waarschijnlijk naar den brand te kijken, verheugt zich wellicht op de toekomstige uitkeering, doch men kan toch niet zeggen, dat het zich verheugen de oorzaak van het afbranden van de hooischelf was.

A.1 deze pogingen een causaliteit van het laten te construeeren zijn vruchteloos. Een laten kan niet de eenige oorzaak zijn; een negatieve gedraging van den benadeelde kan niet de causaliteit verbreken. En in de gevallen, waarin een negatieve gedraging van den benadeelde na de gebeurtenis, die de aansprakelijkheid medebracht, plaats vond, is de Culpae Compensatio door de verbreking van het causale verband dus zeer zeker niet te verklaren.')

Gaat men nu na, wat er van de stelling, dat de

>) Abhandlungen aus dem gemeinen Deutschen Strafrecht I blz. 467 vgl. II blz. 219 vgl.

a) Eveneens Endemann Abl.einerOperation.Wendt 1-c-blz. 148 en vgl.

Sluiten