Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„De oprichting van fabrieksafdeelingen voor het vervaardigen van nader te bepalen artikelen om arbeidloozen en in nood verkeerende leden werk te verschaffen.

„Het pachten of koopen van land voor hetzelfde doeleinde.

„Zoodra het uitvoerbaar zou zijn een aanvang te maken met de regeling der productie-, opvoedingsen regeeringsaangelegenheden m. a. w. te stichten zichzelf besturende coöperatieve colonies, of hulp te verleenen tot het stichten hiervan."

Een aanvang werd gemaakt met het oprichten van een coöperatieven winkel. Het kapitaal bestond uit aandeelen van £ 1; het werd bijeengebracht door directe storting van 1 shilling, minstens 3 pences per week.

De Rochdaler Pioniers waren volgelingen van Robert Owen. Zijn ideeën liggen geheel in hun program opgesloten, met dit verschil, dat zij niet verkochten tegen kostprijs, maar tegen marktprijs.

De Rochdaler Pioniers met hun kleinen, onaanzienlijken coöperatieven winkel zijn de grondleggers geweest van het grootsche coöperatief systeem in Engeland. De kracht der Rochdaler coöperatie ligt in den geheel democratischen opzet, in de grondbeginselen, die zij vooropstelden. Deze grondbeginselen waren:

Sluiten