Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Wij Johannes van den Bosch, ... Commissaris-Generaal van Z. M. voor de West-Indische Bezittingen,

„doen te weten :

„Artikel 1. Dat Wij hebben goedgevonden en verstaan, onder

„nadere goedkeuring van Zijne Majesteit, de hierna genoemde

„Reglementen . .. voor de Nederlandsche West-Indische koloniën „te arresteren."

De aanhef van een tweede besluit, onder hetzelfde nummer opgenomen, luidt: „Dat het Ons noodig geschenen heeft, ter „verzekering van den geregelden gang van het Bestuur over de „West-Indische Bezittingen in het algemeen, en van de kolonie „van Suriname in het bijzonder, voorloopig te benoemen" enz.

Zie voorts het in dat nummer van het Gouvernementsblad afgekondigde „Reglement op het beleid der Regering van de „Nederlandsche West-Indische Bezittingen," artikelen 1, 4, 6, 15 en passim.

Uit al het voorafgaande blijkt zonneklaar, dat „koloniën" en „bezittingen" woorden zijn voor hetzelfde begrip, en dat liet een punt van smaak is, hoe men die deelen van den Staat zal noemen. Blijkens den titel van dit geschrift heb ik het woord „koloniën" gekozen, en ik meen nu voldoende te hebben aangetoond, dat ik daartoe gerechtigd ben. Wanneer ook ik maar niet in het woord allerlei dingen leg, die nog bewijs behoeven. Even stip ik hier aan, dat Duymaer van Twist een geheele theorie heeft opgetrokken op de uitdrukking „koloniën en bezittingen , en daarin den sleutel gevonden meende te hebben voor de verhouding tusschen Nederlandsch-Indië en den Staat, gelijk in hoofdstuk III zal blijken. Het oordeel over zijn leer is reeds nu gesproken: uit deze synoniemen valt niet te argumenteeren

Sluiten