Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men nog verder gegaan; toon was het eenheidssysteem voorgoed vaarwel gezegd en het beginsel, dat ieder, moederland zoowel als kolonie, uit eigen middelen in eigen behoeften behoorde te voorzien, definitief aanvaard.

.Deze wetsvoordracht nu" — aldus bovengenoemde leden —, „deze wetsvoordracht nu heeft, zooals ook aan het slot der „memorie van toelichting wordt opgemerkt, ten doel wet en „practijk met elkaar in overeenstemming te brengen. Naar de „meening van de hier aan het woord zijnde leden zal er dus „voortaan tusschen de Rijks- en koloniale geldmiddelen volledige „scheiding bestaan....

„Wel behoort Nederland aansprakelijk te blijven *) voor „Indische schulden. Hierbij had men het oog op de financieele „verhouding tusschen Engeland en Britsch-Indië."

„Sommige andere leden" zagen er slechts een eersten stap in tot de wettelijke scheiding.

Een derde, vrij talrijke groep, was van meening, dat de leeningwetten op het eenheidsstelsel geen inbreuk hadden gemaakt: het was door de comptabiliteitswet geboden, rente en aflossing van leeningen, ten behoeve van Indië aangegaan, ook ten laste van de Indische begrooting te brengen. „Waar „dus de in 1883 en 1898 gesloten leeningen ten laste van de „Indische middelen zijn gebracht, was dit een uit administratief „oogpunt noodzakelijke maatregel, waardoor op de wettelijke „eenheid van financiën in geen enkel opzicht inbreuk werd „gemaakt.

„Die eenheid wordt ook door de voorgestelde wetswijziging „niet opgeheven. In den regel zullen Nederland en Indië elk „in hun eigen finantieele behoeften moeten voorzien, dit, doch „ook niets meer, is de beteekenis van de intrekking der artikelen 4 en 28 der comptabiliteitswet.

„Men had dezerzijds trouwens ook ernstig bezwaar tegen „wettelijke financieele scheiding. Vooreerst uit een grondwettig „oogpunt. Zoodanige scheiding achtte men in beginsel in strijd „met de Grondwet on met de inrichting van ons geheele „Staatsrecht, omdat naar artikel 1 der Grondwet aan koloniën

') Alles hangt er van af, hoe men zich juridisch die aansprakelijkheid denkt, als borg dan wel als principale schuldenaar De vergelijking met Engeland en Britsch-Indië doet mij het eerste veronderstellen, daar BritschIndië rechtspersoonlijkheid heeft.

Sluiten