Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„koloniën een onderdeel is van den Nederlandschen Staat met „een eigen bestuur, afzonderlijke wetten, afzonderlijke staatsinstellingen en een afzonderlijke schatkist." En nu volgt een zeer betwistbare stelling: vDoor de afscheiding welke ten „aanzien van het bestuur en de administratie tusschen moederhand en koloniën bestaat, vormen de koloniën afzonderlijke „rechtspersoonlijkheden, ten gevolge waarvan zij bevoegd zijn, „zelfstandig overeenkomsten aan te gaan."

Een willekeurige onderscheiding tusschen „opperbestuur" en „regeering dient den landsadvocaat om langs de verklaring, dat tot die regeering het algemeen bestuur van 's lands geldmiddelen en eigendommen behoort, tot de conclusie te geraken, dat de beëediging van vorderingen, die voortvloeien uit contracten van opiumpacht, — dus uit overeenkomsten, door den Gouverneur-Generaal, als uitoefenende de Regeering van Nederlandsch-Indië, aangegaan — in de algemeene opdracht van artikel 1 van het regeeringreglement begrepen is.

Het is, meen ik, niet in te zien, wat de rechtspersoonlijkheid van Indië met de bevoegdheid in quaestie van den Gouverneur-Generaal te maken heeft. Bij gemis van rechtspersoonlijkheid bevoegd, zou hij bij haar bestaan zeer wel onbevoegd kunnen wezen. De vraag ten name van wien de regeering in Indië handelt, is voor deze vraag niet beslissend.

Mr. Van Deventer ging op deze verwarring van rechtsvragen in. Zeer terecht zeide hij van de onderscheiding tusschen „opperbestuur" en „regeering", dat zij „historisch onjuist „en taalkundig valsch" is. Doch geheel onjuist schijnt mij zijn op de koninklijke benoeming opgetrokken stelling, dat de Gouverneur-Generaal zijn rechten en verplichtingen niet aan de wet zou ontleenen. De burgemeester, de rechterlijke macht bewijzen het tegendeel.

Dan volgt de bewering, dat Nederlandsch-Indië qua talis geen rechtspersoon is, doch wel de Nederlandsche Staat, vertegenwoordigd door den Koning, die zich weer in Indië door den Gouverneur-Generaal doet vertegenwoordigen „voor zoo„ver de hem verleende volmacht reikt" Komt men niet, zou ik willen vragen, bij de theorie: Gouverneur-Generaal = lasthebber des Konings tot een gewrongen uitlegging van al die

') Cursiveering van mij.

Sluiten