Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

e. in artikel 25 worden de woorden „den Lande" vervangen door de woorden „het Rijk'';

f. in artikel 30 wordt „'sLands" vervangen door „'s Rijks";

g. in artikel 43, derde alinea, alsmede in artikel 52, derde alinea, worden achter „onafhankelijkheid" ingelascht de woorden „van den Staat"; ')

h. het tweede lid van artikel 59 wordt gelezen als volgt: „Verdragen, die wijziging van het grondgebied van den Staat „inhouden, die aan den Staat geldelijke verplichtingen opleg„gen, bij welker nakoming de wetgevende macht kan betrokken „zijn, of die eenige andere bepaling, wettelijke rechten betreffende, inhouden, werden door den Koning niet bekrachtigd „dan na door de Staten-Generaal te zijn goedgekeurd"; 2)

i. in artikel 61, eerste lid, worden de woorden „koloniën en „bezittingen van het Rijk in andere werelddeelen" vervangen door „koloniën";

k. in artikel 61, vierde lid, worden de woorden „deze koloniën en bezittingen" vervangen door de woorden „de koloniën" ;

l. in artikel 62, eerste lid, worden de woorden „dier koloniën en bezittingen" vervangen door de woorden „der koloniën" ;

m. het eerste lid van artikel 75 wordt gelezen als volgt: „De Koning brengt ter overweging bij den Raad van State „alle voorstellen, door Hem aan de Staten-Generaal te doen „of door deze aan Hem gedaan, alsmede alle algemeene maatregelen van bestuur van den Staat, van het Rijk en van een „der koloniën";

n. in artikel 96, tweede lid, worden de woorden „uit 's Lands „kas" vervangen door de woorden „uit de kas van Rijk of „kolonie";

o. in artikel 96, vierde lid, wordt „Staatsambt" vervangen door de woorden „uit de kas van Rijk of kolonie bezoldigd ambt";

p. in artikel 103, eerste lid, worden de woorden „belang „van den Staat1'vervangen door de woorden „openbaar belang";

j. in artikel 113, vierde alinea, in artikel 114:, vierde en negende alinea, alsmede in artikel 118, tweede alinea, worden de woorden „de belangen van den Staat" vervangen door de woorden „het „openbaar belang";

') Zie blz. 152.

2) Zie blz. 253, noot 2.

20

Sluiten