Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„of verantwoording van naar het moederland gezondene Oost„ Indische producten op het oog hebbe gehad. Maar was dit „het geval, dan zou het laatste lid van het artikel, inhoudende. Het batig slot wordt onder de rijks-inkomsten opgenomen, „waarschijnlijk anders gesteld zijn geworden. De vraag is dus: „wordt hier van twee onderscheidene sloten van rekeningen „gesproken, en zoo ja, waarin is het onderling verschil tus„schen die beide dan gelegen? Overigens zijn bij de overweging „van dit artikel door de leden onderscheidene denkbeelden „ontwikkeld omtrent de wijze van beheer en verantwoording der „koloniale geldmiddelen 1), die zich ten laatste vooral daarin verenigden, dat de Grondwet het vaststellen eener bepaalde wet „omtrent die wijze van beheer en verantwoording zou behooren „voor te schrijven; een denkbeeld, dat men aan de ernstige „overweging der Regering aanbeveelt."

Men ziet het: de formule, die in den tekst der Grondwet zou worden opgenomen, wordt door het voorloopig verslag aan de hand gedaan. En uit het verband, waarin zij voorkomt, blijkt, dat allereerst de bedoeling was, de onduidelijke bepalingen omtrent het „slot der koloniale rekening" en het „batig „slot door een duidelijker voorschrift te vervangen. Dan komt het mij voor, dat de afkeer van bepalingen, die de tusschenkomst der wetgevende macht tot de sloten van rekening beperkte, aan de nieuwe formule en haar blanco-karakter niet vreemd is geweest. „Slot van rekening" en „batig slot" eenerzijds, „wijze van beheer en verantwoording" anderzijds, het verschil is waarlijk niet gering. Naar ik meen, was de bepaling bestemd het tornooi tusschen uitvoerende- en wetgevende macht te verschuiven tot de komende wet, die, volgens Heemskekk, in belangrijkheid voor een Grondwetsherziening weinig zou onderdoen.

Hetzelfde ongunstige oordeel, dat Thorbecke in zijn Bijdrage 2) deed hooren, zal de vader der vele bedenkingen geweest zijn, waarvoor de regeering ten slotte is gezwicht.

') Cursiveering van mij

5) Blz. 37: „Men wil dus slechts ééne, alle overzeescke bezittingen omvattende, rekening voorleggen, en de tussclienkomst der Vertegenwoor„diging beperken tot het slot. Doch hoe ook genomen, wat is bekrachtiging »der rekeningen, al strekte zij zich over alle deelen en posten uit, zonder „voorafgaande goedkeuring der begrootingen, anders dan een ijdele vorm ?"

Sluiten