Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nieuwe verdediging meebrengt, of blijkbaar chicaneus vertraging bedoelt, te verbieden.1 Intusschen zal reeds nu de rechter juist die factoren bij zijn beslissing in liet oog vatten.

III. Maar mijn hoofdbezwaar tegen de Duitsche beschouwing van het leerstuk ligt in het feit, dat, als ten onzent, al te eenzijdig alléén naar gedaagde wordt gezien. Al ondervond nu die gedaagde eens wesentliche bezwaren, zou men zich niet kunnen denken, dat de moeilijkheden, die den eischer door het verbod van actieverandering werden berokkend, nog véél grooter waren?" Dat juist is bij ons ook de groote fout, dat nooit is gevraagd, of wellicht ook de eischer belangen heeft, die bij een zoo strenge opvatting aangaande ons leerstuk kunnen worden geschaad.

Zeer zeker bestaan die. Geen eischer verandert pour son bon plaisir! Hij is dupe, hetzij van eigen, hetzij van's raadsmans dwaling, of wel van onvoorzienbare gebeurtenissen even vóór of tijdens de procedure, en zal hiervoor boeten met betaling van onnutte proceskosten. Te meer klemt dit, wanneer reeds geruimen tijd geprocedeerd is, en de zekerheid bestaat - of tijdens het geding wegens het bekendworden van een nieuw feit of het blijken eener verkeerde voorstelling is gaan bestaan — dat de eischer wegens een gebrek in de 2 of 3 jaar geleden te goeder trouw geformuleerde dagvaarding het geding zal verliezen. Hoewel het materiëele recht duidelijk aan het licht komt, krijgt de gedaagde alléén, dank zij de onregelmatigheid, gelijk, en wordt hij door een, door niets gewettigd uitstel van executie met rentegenot bevoordeeld. Want, dat tenslotte de eischer met een nieuwe dagvaarding tóch zegeviert, kan doen inzien,

1) Een overeenkomstige bevoegdheid, als de nu in $ 279 voor nachtriigliche Vertheidigungsmittel gegevene.

2) Wat sterk lijkt mg de uitspraak van Von Wilmowski, reeds in 1875 (DJT XIII, II 28) geuit: „nach einer 2ttjiihrigeii Anwaltspraxis musz ich erklüren. die Herren Richter vermogen gar nicht zu beurt heilen, ub und waun die Vertil, geschüdigt werden kauu."

6

Sluiten