Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vaard tot het doen geschieden van reparaties aan perceel No. lui, mag hij niet veronderstellen, dat ik den eisch van een waanzinnige instel.1 In het Fransche recht zou afstand van instantie, dus vermijding van meerdere kosten, ook na het antwoord zonder eenig bezwaar kunnen geschieden; belang bij liet verkrijgen van een gewijsde in dit geding ontbreekt volkomen. Onze wetgever heeft in de, overigens juiste, bepaling van art. 277 2« lid, blijkbaar te veel gegeneraliseerd.

Het is duidelijk, dat anders zal moeten worden beslist, wanneer de verandering ten gevolge heeft, dat de gedaagde meent, of zou kunnen meenen, dat de eischer op een andere rechtsbetrekking het oog gaat vestigen, waartegen een andere wijze van verdediging noodzakelijk blijkt. Dit is het geval, wanneer twee of meer rechtsverhoudingen, die tijdens het geding onderwerp daarvan konden zijn, juist in die factor, waarin de verandering wordt aangebracht, van elkander verschillen, en te onderscheiden zijn.2 Wanneer bijv. een lastgever rekening en verantwoording van zijn lasthebber zou kunnen vragen over 1903 en 1904; wanneer heeft kunnen gedagvaard zijn voor een koop van erwten qualiteit A, en voor een zelfde, gelijktijdige koop van qualiteit B, zou ik bezwaar zien, wijziging tijdens het proces, van A in B, van 1908 in 1904 slechts als, zonder verdere formaliteit toelaatbare, verbetering eener vergissing te beschouwen. Of identiteitsverwisseling of wel slechts corrigeering bedoeld is, zal uit opmerkingen van partijen en uit

1) Amsterdam W. 4625, uitmuntende eerste K'sov.: „dat hij — de gedaagde — zéér goed geweten heeft, dat de verlangde ontruiming niet gold perceel No. 10, dat hg niet in gebruik had," en in fine: „onafhankelijk van het nummer van het perceel blijft de eisch tot ontruiming van de door den gedaagde bewoonde bovenwoning gehandhaafd." Kchter bekrompen, na kennelijk chicaneuse exceptie. Ktg. lloogeveen W. 3173.

2) Zie dienaangaande Groningen W. 6511 („zulks te minder, nu door ged. zelfs niet is beweerd, dat er tusschen partijen een andere overeenkomst over amandelen is gesloten") en het geval in Z Z P X, 521 v.

Sluiten