Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. Wij wezen er reeds vroeger op, dat liet Fransche processtelsel bijna geheel het onze is, en dat de beschouwingen over actieverandering, die wij aan onze wet zouden ontleenen, óók op de Fransche Code toepasselijk moesten zijn. Wij zouden dus een bewijs voor de juistheid der verdedigde leer in handen hebben, wanneer we haar in Frankrijk toegepast vonden.

Zeer zeker nu is jammer, dat wij daar niet de werking van dit stelsel kimnen nagaan. Toch is men ten aanzien der actieverandering niet zoo bekrompen als ten onzent. Behalve, dat erkend wordt, dat een „modiflcation of explication des conclusions", of een wijziging in ondergeschikte punten mogelijk is, omdat „on n'est pas obligé de s'en tenir aux conclusions littérales prises dans la demande" ;1 en behalve een ruime toelating van verbetering van schrijffouten en kleine vergissingen, * — vinden we in de jurisprudentie 3 vele gevallen, waarin, daargelaten of een formeele demande incidente daartoe is voorafgaan, een wijziging is

1» Hernat St. Prix 169; Garsonnet $ 266: il ne faut j»as croire, que ces conclusions fixent irrevocablement le terrain du debat. Le druit de changer les conclusions n'est pas plus conteslable, que celui de les soutenir par d'autres arguments. Verg. art. 70 décr. van 180M.

2) Bonnier n. 103; Pand. v°. ajournement 1177; v°. concl. 204 v.

3) La moditication est toujours possible, quand elle s'applique seulement (V) aux moyens invoques pour faire triompher la demande — Pand. v". concl. 216. Nietigverklaring van een olographisch testament gevorderd, eerst wegens liet ontbreken van verstandelijke vermogens, bedrog, etc., daarna wegens het niet-geschreven-zyn inet de band des erflaters, Dalloz 92,2.114. Doch ongeoorloofd verklaard vernietiging eener boedelscheiding, eerst wegens vormfouten, daarna ter zake van benadeeling van meer dan een vierde, Dalloz 92.2.113. Toegelaten in de vordering tot bandhav. in het bezit beroep op een na de dagvaarding plaats hebbende stoornis Pand. v". concl. 229.

Veranderingen mede van den eigenlijken eisch: overgang van ourechtmatigverklaring van het gebruik van den naam llospice de Beauuc op prijscouranten etc. op: verbod van dit gebruik op etiquetten, Dalloz 91. 1. 159. Na den eisch tot schadevergoeding wegens passage over 'seischers landgoed, vordering tot verbod van passage in den vervolge, nadat de gedaagde zich O]) possession annale van het recht van overweg had beroepen, Répert. v0. incid. 18. Na den eisch tot benoeming van een notaris tot liquidatie van een nagelaten boedel, vordering tot benoeming van een expert ter taxatie van door gedaagde vooraf genoten bedragen, met uitbreiding van de functie van den notaris, Paud. v0- concl. 231. Verg. nog ibid. 220: verbod van bijvoeging van een eisch tot betaling van een koopprijs by een vordering tot schadeverg. wegens concurrence illicite, „qui ne se rattache st la demande princ. par aucuu lien de eonnexité." Bestond die baud wèl. dan ware blykbaar een dergelijke demande additionuellc toegelaten '

Sluiten