Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de hier verdedigde leer, dat de verandering op subjectieve, en niet op objectieve gronden wordt goedgevonden of geweigerd. Voor elk geval in 't bijzonder moet de stand van zaken worden nagegaan. Want immer was het een onoverkomelijke moeilijkheid, grenslijnen te trekken, wier richting gebaseerd was op objectieve redeneeringen; en dan te zeggen: ziehier wat verboden is; ziedaar, wat toegelaten. Altijd waren er talluoze grensgevallen, die tot dispuut leidden, en de beslissing moest willekeurig zijn. Vooral de Duitsche dogmatiek, die eerst in 't algemeen, later wegens de terminologie der C. P. O., tusschen toelaatbare verbetering 1 en verboden verandering een onderscheid trachtte te formuleeren, schiep in de classificeering van icesentliche en unicesentliche Merkmale der actie een bron van ruzie en chicane.

Want die classificeering is onmogelijk, en tallooze uitspraken getuigen, dat alle pogingen daartoe mislukt zijn. * De schijnbaar ondergeschiktste factor kan noodzakelijk zijn, om de identiteit der in het geding behandelde rechtsbetrekking vast te stellen; in een alleronbelangrijkstfeit,de kleur van een gekocht paard bv., kan zoo'n rechtsbetrekking van een andere verschillen; en de hier absoluut irrelevante mededeeling kan in een ander geding volkomen noodwendig zijn. Wanneer er tegenstrijdige belangen, als van eischer en gedaagde, in het spel zijn, zullen beiden een verschillend criterium op den voorgrond zetten, zoodat de strijd wordt

r „Verbesserungen an Summen und Berechuungen, Berichtigungen der unrichtigen Benennungcn oder Nchcnhestimniungcn am Streitgegenstande oder den streitenden Theilen, Schreibfrhler," etc., mits maar „Kactum, Rechtsgrund und Zweck der Klage in wesentlichen bleibt," Güuner Itb. XX $ 6. Maar hoever reikt liet begrip Faktumr

Bollinger 00; Kühne, Verh. I) J T XII II 276: das kann kein Mensch bestimmen; hndemftun, D C I* R 4 166 III : schematische Abgren/.ung unmöglich; Themis 1870, 516; onoplosbare geschillen over de demarcatielijn tusschen Klagverbesseruug en Klaguuderung; Binger, l.c. 47; l'lanck. K V S 4, 239; Scherling / /, |> 32, 208 v, alw. litt.; Schmidt KI. A., over het verschil tusschen positiones pertinentes en impertinentes ; Gneist. ob eine Verbesserung oder Ac.nderung des Klaglibells vorliege, sei cin strcit ohne Ende. Proeve v. grensbepaling : Kleinschrod, 25. \ oorbeeld van vaagheid der grensbepaling: art. 34 Beiersch ontwerp, geciteerd ACP 48, 293 u 22.

Sluiten