Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is de vraag, of wij in het onderhavige instituut niet nog een derde stadium moeten onderscheiden. Kan niet vóór de eerste comparitie ter rolle de eischer, die alsnog wil veranderen, en wien dit, volgens de jurisprudentie, in éénzelfde geding wordt verboden, volstaan meteen nieuwe dagvaarding te doen beteekenen, met de verklaring, dat de eerste als ingetrokken moet beschouwd worden? In het Fransche geding 1 is dit onbetwist; ontdekt de eischer vóór eenige processueele uiting van gedaagde fouten, onduidelijkheden of nietigheden in de dagvaarding, dan kan hij de gevolgen hiervan vermijden, en de definitieve beslissing bespoedigen, door een nieuwe, ja zelfs door een supplementaire dagvaarding te doen beteekenen. Men aarzelt ten onzent." Maar daar de rechter in dit stadium nog niet in de zaak gemoeid is, van „instantie" dus nog géén spiake is, is de quaestie alléén met liet oog op de belangen van gedaagde, die wellicht reeds kosten maakte, te beslissen. Daar echter deze kosten in de voorbereidende phase vermoedelijk géén andere zijn, dan die, aan het consulteeren van een advokaat verbonden, en deze, ook al wordt het geding \ooilgezet, wegens de bepaling van art. 57 Rv. niet, of in beperkte mate, op de tegenpartij te verhalen zouden zijn, zal genoemd belang van gedaagde hier niet van groot gewicht zijn. lntusschen zal aanbieding van vergoeding van kosten niet schaden, en een bewijs zijn, dat de eischer niet uit plaagzucht, of erger, handelde. De rechter zou dan met dit aanbod bij zijne beslissing over de proceskosten, kunnen rekening houden, al betreffen die kosten niet in strikten zin het geding, waarover uitspraak gedaan wordt.

C. Niet in alle opzichten intusschen wordt na den afstand van instantie de eischer wêer voor een vlak terrein geplaatst. Wel kan in een volgend geding de afstand in een

~1> A. v. i. bij nietigheid toegelaten, omdat „le défendenr refuse le désistement par pur esprit de chicane", Glasson, Précis I 695 v.

2) Zie de beslissingen bij Leon, ad art. 278, n. 1.

Sluiten