Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevraagd worden.1 In die gevallen blijken de zaken niet „over en weder in denzelfden staat teiug gebiacht tt zijn, als vóór de dagvaarding," en is actieverandeiing ook op deze wijze buitengesloten!

D. Aanleiding tot deze beschouwing aangaande een tweede aanrakingspunt tusschen beide instituten een eerste leerden wij bij de behandeling van de vermindering van den eisch kennen — was de constateering van het verschil in tijdstip van den aanvang der werking van liet verbod van verandering en dat van afstand. Dat nu ons verbod reeds van den aanvang van het geschil moet werken, volgt onmiddellijk uit de voorafgaande beschouwingen omtrent het karakter der dagvaarding in ons geding, — uit het feit, dat reeds die dagvaarding de omheining van het onderwerp des geschils traceert. Duidelijker komt dit uit in het Duitsche wetboek, waarin § 26i verandering na Eintritt der Rechtshangigkeit verbiedt, § 263 zegt: „durch die Erhebung der Klage wird die Rechtshangigkeit dei Streitsache begründet," terwijl § 253 de Erhebung dei Klage doet plaats vinden door de toezending der dagvaaiding. Dat evenwel niet noodwendig het verbod van actievei andtring van den beginne af behoeft te werken, bewijst ten eerste het Hongaarsche ontwerp van 1897, dat eeist de „Prozesseinlassung" liet beslissende tijdstip liet zijn; ja zelfs\ an dat oogenblik af óók eenzijdigen afstand van instantie verbood. „

Maar vooral geeft hier de geschiedenis een hoogst eigenaardig licht, en het zal de moeite loonen, zeer in het kort4 de wisselingen van het beslissende tijdstip te beschiijven.

„ Art. 290 B. W. Wellicht 7.o« a. v. i. een vermoeden van verzoening kunnen opleveren, art. 271, Ie 1. B W. Feitelijk is hier geen concursus. - Kaure I 266, II 10-

2) Daarentegen staat i 271 «nodige Znri.kn.hme der Klage tot aan het begin der mondelinge behandeling toe.

3) Hier dus gelijktijdigheid van intreden. Zie daarover Z Z P .3, HO ^

4) Uitvoeriger Sehmidt. Die Kl.ganderung, 1HW. Reoens.es: Pe.ersen Z Z P 13, 4. 6; l o k Grünh. Z 18. 221; Kleinfeller K V S 31, «1; uitvoerigst Leonhard, C.„lt geleArtes An«.1*6110. Verder Rümelin ACP 88, «7 v, Kiefe ,.assim. De leer w.sselde voortdurend, Sehm.dt KI A. 39. Bolgi.no geeft in AC P 60 253 5 verschillende mcemngen.

Sluiten