Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar ook van de literatuur der laatste dertig jaren acht ik het onnoodig een overzicht te geven. Bij de behandeling van de verschillende onderwerpen, zal het oordeel der critici worden vermeld en besproken. Ik zou hier dus kort moeten samenvatten, wat later méér uitgebreid te vinden is; ik zou den gang van hun betoog moeten volgen, in plaats van mijn eigen weg te gaan, en hen daar te ontmoeten waar ik wil. Liever bepaal ik me hier tot een eenvoudige opsomming van wat na Lightfoot over de Ignatiaansche kwestie is geschreven. Of beter: na Zahn. Blijkens Lightfoot's „Pref. to the lst Ed." was hij met een aanzienlijk deel van zijn arbeid gei-eed, toen Zalin's „Ignatius von Antiochien" (Gotha 1873) verscheen; heeft zijn werk dus al „the advantage of entire independance" — diezelfde omstandigheid maakt het onvolledig t. o. v. de literatuur der laatste jaren vóór de uitgave (1885).

Een eenvoudige opsomming dus. Met twee uitzonderingen evenwel: omdat Zahn en Lightfoot door hun rake bestrijding van Cureton's hypothese een einde maken aan het Syrisch intermezzo, beiden te zamen een nieuwe periode openen doordat hun conclusies, hoezeer op punten van ondergeschikt belang van elkaar afwijkend, in de hoofdzaak gelijkluidend zijn, acht ik het billijk van hun beider werk den inhoud op te geven.

Th. Zahn, Ignatius von Antiochien, Gotha 1873, handelt in zijn eerste Hoofdstuk over de verschillende martyriën van Ignatius; hij zondert de twee oudste af, en besluit vervolgens in een „Kritik der vergleichsweise ursprünglichen Martyriën" tot de volstrekte ongeloofwaardigheid van deze; na dan uit de „iiltere Ueberlieferung und die spateren Sagen über Ignatius" het met de voorstelling der Brieven strijdige als onhistorisch te hebben verworpen, heeft hij het terrein vrij gemaakt voor de „echte brieven van Ignatius''. Blijkens Hoofdstuk II vinden we die noch in de lange recensie, noch in de Syrische fragmenten, maar in de zeven brieven der korte recensie. Hoofdstuk III bevestigt dan den „Geschichtlichen Gehalt" dier brieven — t. o. v. Ignatius' gevangenneming en proces, en den toestand der kerk; terwijl IV een onderzoek instelt naar de „Persönlichkeit

Sluiten