Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ignatius .... de overeenstemming is verlokkend! Maar Lightfoot komt deze illuzie verstoren door de bewering dat 17 October de oorspronkelijke Heiligendag (en dus waarschijnlijk de steiidag) is geweest. Hij grondt die bewering op een onderzoek, door Wright ingesteld in de Syrische Kalenders uit het Britsch Museum; verder op een aanduiding bij Chrysostomus, die in zijn meergemeld 'Eyxwutov den Ignatiusdag als spoedig \ olgend op den Pelagiusdag (B October) vermeldt; eindelijk \indt hij de nawerking van dien datum in de Bollandistische Acta Sanctorum; en terwijl het oudste document dat 20 December geeft uit het einde van de vijfde eeuw dagteekent, gaat het oudste van den genoemde Syrische documenten tot het laatst van de vierde eeuw terug. Met Lightfoot stemt Zahn ) ovei een. Op pag. XIII van de Praef. tot de door hem bewerkte „Ignatii et

Polycarpi Epistulae" zegt hij: „ demonstra tuin est

Saeculo IV exeunte, non die 20 Dec. sed die 17 Oct. Antiochenos Ignatii sui natalitia celebrasse". In de noten op p. 343, 358 en 380, motiveert hij dit „demonstratum est" met ongeveer gelijkluidende argumenten als de van Lightfoot vermelde. Als laatste aanbeveling (hooger kan ik het niet aanslaan) geven beiden ten slotte: De overeenstemming van 24 Augustus, den datum van den uit Smyrna geschreven brief aan de Romeinen, met 17 October, den vermoedelijken datum van Ignatius dood te Rome. Deze data zouden beter bij elkaar komen dan 24 Augustus en 20 December; vier maanden is wat lang voor een reis van Smyrna naar Rome, terwijl „ .. . a ven similitudine non abhorret, Ignatium, qui die 24 Aug. Smyrnae versabatur, quinquaginta quatuor diebus post Romae expirasse" (Zahn, ibid.). Zonder de beteekenis dezer overeenstemming te loochenen, acht ik ze hier onjuist verklaard. Is 17 October werkelijk de sterfdag, dan is m! i. de datum uit Rom. in overeenstemming daarmede aangebracht , en aldus een bewijs voor de oorspronkelijkheid van 17 October als Ignatiusdag; maar is, wat mij waarschijnlijk voorkomt, die Ignatiusdag pas m later tijd vast-

') A. w. |zie bl. 13 N". 4).

Sluiten