Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

we de „amen „ader aa„; „ok het verband waarin ze voorkomen.

Het noemen van veel eigennamen is op »'< h'e <j

beteekenend. Ben analoog verschijnsel zien we m den historische» roman van onze dagen; „iemand ziet er meer ,11 an achtergrond voor het eigenlijke onderwerp en de waarde dien achtergrond nit een historisch oogpunt hoog aan te slaan, . niemand in. Zonden „„ hier die „ame„ het bewjs lev^en da we mot oen historische briefwisseling te doen hebben? Lightfoot toont in zijn commentaar (ad loc.) aan, dat de genoemd,. eigennamen veel voorkomen Mi welnn, met d,e bekende name illustreert onze schrijver zijn brieven. De vergelij ing nie historischen roman kan verder worden doorgetrokken; ev daar gevoelt onze schrijver de noodzakelijkheid zijn personen . den 'lezer in te leiden. Enplons en Fbronto (Ef 2, Damas, Bassus, Apollonius en Zotion (Mgn *2), Polybius (Ti ), of Tavia en Daphnus (Sm 18), Epitropus en Attalus (Pol 8) worden meer of minder duidelijk aan de^ lezers voorgesteld Hoogst merkwaardig is, dat Onesimus (Et l, , >)

(Ef 2 Phd 11, Sm 12), Crocus (Ef 2, Rom 10), Ph.lo(Sm 10, 13) en Rhaeus Agathopous (Phd 11, Sm 10), van wie sprake is, de eerste maal worden voorgesteld, den volgend keer als bekend worden ondersteld - dit is teekenendi voor den verdichter. Uitzondering hierop is slechts Alce, die Sn en Pol 8 met dezelfde woorden als vriendin van Igna nis w geteekend, en Polycarpus, die reeds de eerste maal - begnipelrjkerwijze — bij den lezer bekend wordt geacht ).

Bovendien, de reden waarom al deze personen bor der auteur ten tooneele worden gevoerd, ligt voor de hand Polycarpus is reeds verklaa.d als verpersoonlijking der bisschoppen als model-bisschop. De Ef l en 2 vermelde personen ) vormen het gezantschap der Efesiërs naar Smyrna; de Mgn 2 genoemde ,

') Weliswaar met een geheel andere bedoeling, dan waarmee ik ^ aanhaal; hij geeft het als bewijs, dat werkelijk ,n d,e plaatsen mens,hen dien naam kunnen hehhen geleefd.

3) Vgl. «ok beneden, § 8 hl. 99.

Zie boven.

Sluiten