Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 10. Andere gebruikte geschriften.

De bedoeling dezer paragraaf is niet, na te gaan welke geschriften onze schrijver gekend heeft, maar te onderzoeken welke hij zóó raadpleegde, dat hun gebruik een kennelijken invloed uitoefende op den aard en de samenstelling van het werk. Dit onderzoek steunt voornamelijk op wat door Zahn ') en Lightfoot2) in hun Commentaren, door Dr. Van Loon3) in Th. T. 1893, door Dr. Van Manen4) in zijn „Paulus", door Von der Goltz3) in „Texte und Untersuchungen" XII, en door W. R. Inge *) in „The New Testament in the Apostolic Fathers" is

bijeengebracht.

De voornaamste plaats bekleeden hier de Paulinische Brieven

en de Paulus-geschiedenis.

Wij kunnen verwachten dat de invloed dezer geschriften belangrijk is. Ef 125 getuigt onze schrijver van zijn bekendheid met Paulinische Brieven, wanneer hij schrijft dat Paulus in iederen brief7) de Efesiërs gedenkt". Nu moge men dit

i) A. w. [zie bl. 13 N°. 4].

«) A. w. [zie bl. 13 N°. 12] II.

») A. w. | zie bl. 14 N°. 301 bl. 315-316.

4) W. C. van Manen, Paulus 111, Leiden 1896, bl. 195.

•) A.'w. [zie bl. 15 N°. 34] S. 178-206.

•) The New Testament in the Apostolic Fathers, by de committee of the Oxford Society of Historical Theology, Oxford 1905, p. 63—83.

') Dit is de juiste vertaling van ««ofj tfoTolfj, niet: „in een geheelen rie , waarmede dan P. Ef. zou zijn bedoeld. Deze laatste interpretatie wordt voorgestaan door Pearson, die haar met parallellen uit andere Oud.ChnstelUke schrijvers zoekt te steunen. M. i. worden deze bewijsplaatsen terecht door Lightfoot, ad loc., verworpen, maar beslissen mag slechts de vergelijking met parallelle plaatsen der Ignatianae, wier spraakgebruik meer dan eens van het

gewone afwijkt. ,

1' Een achttal plaatsen waar n&; zonder bepalend lidwoord in de beteekenis

van „geheel, volkomen" wordt gebruikt, schijnen Pearson's verklaring van

Ef 12* te steunen: Ef 10">, 19'J, Mgn 3', Rom isc.», Phd isc.<\ le, Sm 1 , Pol

15. De steun is echter slechts schijn, want in de genoemde plaatsen hebben wU

uitsluitend enkelvoudige begrippen: fayi". (enkelv.blij ens

Tr 13'), enz. Van „een geheel gebod", „een geheele magie is geen sprake.

Sluiten