Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOO,- de geldigheid; duidelijker oog Sm 7' en Phd 4' waar we aao een soort van avondmaalsviering te denken hebben. Naast r en soms ermee verbonden, komen en

V- «oor. Wij hebben na te gaan wat de teksten ons aan gaande elk afzonderlijk leeren, en hoe de verhoud,ng deze,

^'Vlêen 'sm 7' komt «joravri voor in de beteekenis van bidstond, samenkomst" '); hier moeten we deze beteeken,s er betwijfeld aan toekennen, wegens do vertandmg met .W.n«. Moeten we nu nit die verbinding besluiten tot het besUan » ééne samenkomst, welke en be.de omvaUe

en hier met de twee namen wordt aangedmd; ol van twee soorten van samenkomsten, in die beide namen onderscheiden, of eindelijk, tot de mogelijkheid van het bestaan eener derde soort, van de beide genoemde onderscheiden, zoodat de plaats

geen 'volledige opsomming geeft? aphp7\B(\

'Avanrj wordt alleen Sm 83 van een samenkomst gebelgd, aldaar in verbinding met voor beide wordt het praesi-

dinm van den tasschop geeischt. Wanneer Zahn ,n andere plaatsen een toespeling op het Lte demaal, ol zeHa een meer rechtstreeksche aanduiding meent te z,e„, kan ,k n.et

"MTS Rom 7"; m- i- denkt de Briefschrijver bier volstrekt niet aan een Liefdemaal, of zelfs (om Zahn recht te doen wedervaren) aan een eucharistie'). De beide parallelzmuen met .

W zijn bedrieglijk, want een gedachtenparallel ,s h,er met.

Brood Gods wil ik, dat is het lichaam van Jezus Chnstus

,, 7, , onderstelt diezelfde beteekenis voor de plaatsen Ef B'. Mgn 7' » Zah" ,* pr Poi t: bijvoegen. Volstrekt onjnist lijkt mij zijn meening

V *<%•** - '"■«- - f

i ie een of andere samenkomst te denken. Onwaarschijnlijk t.o.v. de

XZ f» Ef. en Pol., hier -gens het ^ ^ ZïïZ

den geen licht over den aard der

samenkomst en zijn dus onbelangrijk. En in alle andere plaatsen is de be-

l6")k We z"llenbnh later zien, hoe Zahn die beide vereenzelvigt.

Sluiten