Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b.v. kantinewaren, zooals boter en spek, tegen lagere prijzen van de toezichters-onderbazen tegen „baar" zouden terugnemen.

Dat de gewoonte bij enkele verpleegden bestaat, om den verpleegde-toezichter door het geven van kantinewaren invloed te doen uitoefenen bij den opzichter op den loonstaat, is een feit, dat voortspruit uit de geringe verdienste, die aan een toezichter toegekend wordt. Maar in het algemeen mag aangenomen worden, dat de belangen van het Rijk juist door de toezichters ernstig voorgestaan worden en zij de werkzaamheden gewoonlijk zoodanig regelen, dat er werkelijk van afdoen van den arbeid sprake kan zijn. Ik geloof, dat de Regeering de vraag in overweging neemt, of het wenschelijk is, in verband met den algeheel gelijken toestand, waarin alle verpleegden door de wet zijn gesteld, de verpleegden-toezichters door ambtenaars-personeel te vervangen. Uit een geldelijk oogpunt beschouwd zou de maatregel niet wenschelijk zijn; in t belang van de werkzaamheden evenmin, daar al spoedig zou blijken, vooral bij den landbouw, dat de betrokken ambtenaar de voorlichting van een deskundig verpleegde noodig zou hebben. De ervaring leert, dat het stelsel van z.g. „Vorarbeiter in Duitschland met vrucht gevolgd wordt en ook in Nederland de ploegbazen noodig zijn. Om onderlinge knoeierijen te voorkomen, zou het weekloon van een toezichter verhoogd moeten worden, terwijl het, dunkt mij, aanbeveling verdient dat aan iemand van uitstekend gedrag en geschiktheid eenige gunstige voorwaarden verleend worden. Het

Sluiten