Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jonkheer Van "Wringer geweest — later met een freule uit Den Haag getrouwd — die hemel en aarde bewoog om juffrouw Koning hoogwelgeboren vrouwe te mogen maken. Maar steeds had zij geweigerd en hare weigeringen hadden zelfs hoe langer hoe meer elk schijntje van weifeling verloren. Ze was zes en twintig geworden, zonder verloofd te zijn. Althans in het openbaar. Maar daar was plotseling de bom gebarsten: de teruggetrokkenheid der laatste tijden van het vroeger zoo vroolijke en vriendelijke meisje was opgehelderd; ze was verloofd met den zesendertigjarigen gemeenteopzichter Droguet! En iedereen wist terstond, dat de zaak al twee jaar had gehangen.

De toestemming der ouders kwam ook druk op de tong; — wel moest Keetje het verwende kindje van heel de familie wezen, dat ze zóó iets had kunnen doordrijven. Voor hare zuster Johanna, die zulk een flink huwelijk had gedaan met den advocaat Daalders te Rotterdam, was 't ook alles behalve prettig. En dan voor de broers! Menigeen verbaasde zich erover, dat er geen oneenigheden in 't gezin ontstonden. Broeders en zusters hadden zich in het onvermijdelijke geschikt, het voorbeeld volgend van papa en mama Koning.

Er wachtten de stad echter nog twee verrassingen. Plotseling besloot de raad bij de behandeling der begrooting en onder voorwendsel van de belangrijkheid éener nieuw te bouwen

Sluiten