Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Niet alleen de verheffing van het handwerk zelf, maar ook de zedelijke waarde van de daarin voorkomende verhoudingen zal door de toepassing daarvan kunnen rijzen.

Intusschen, deze gevolgen hangen niet af van het schriftelijk contract, maar van den geest, waarin de overeenkomst van de eene persoon tegenover de ander wordt opgevat en uitgevoerd; ook van den geest waarin en de wijze waarop het toezicht wordt uitgeoefend. Uniforme en schriftelijke contracten zijn daarom de hoofdzaak niet. Veeletr: de geschiktheid en de goede wil bij de leermeesters eener-, en de geschiktheid, de toewijding en de ijver van de leerlingen, anderzijds.

Wel zal het aanvankelijk moeite kosten, overal in den lande, de meest geschikte leermeesters te vinden ; doch hoe meer goed gevormde leerlingen in den loop der jaren worden afgeleverd, hoe meer geschikte leermeesters zich zullen aanmelden, indien maar niet de toenemende verdeeling van arbeid de doelmatige opleiding, ook met den besten wil van leermeesters en leerlingen beide, in menige werkplaats onmogelijk maakt.

Tot deze vrees bestaat inderdaad aanleiding, met het oog op de wijze, waarop vele vakken, met name in onze groote steden, worden uitgeoefend. Immers, vele patroons zijn meerendeels aannemers van werken, waarin alle bouwvakken zijn vertegenwoordigd. Zij kunnen diensvolgens hun aandacht niet tot één ambacht bepalen en zijn eigenlijk meer aannemers en kooplieden dan eigenlijke vaklieden.

Ook is het hun daarbij in hoofdzaak te doen, om in den kortst mogelijken tijd het meeste werk af te leveren. Dat hieronder de hoedanigheid van het werk moet lijden, behoeft geen verdere aanwijzing. Evenmin, dat deze patroons geen geschikte leermeesters zijn en dat dus bij hen geen leerlingen mogen geplaatst worden.

II.

Voorbeelden van het toegepaste leerlingwezen in Ne= derland.

Na deze schets van de verbetering, welke door het leerlingwezen in de opleiding in de werkplaats kan worden gebracht, zullen wij nagaan, in welke bedrijven en werkplaatsen het leerlingwezen reeds

Sluiten