Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SVïï„detll°sïJrf Ukge'd Va° de" i0"Se"' " de «*«»« ™> «"der-

Loon van den i Q .

jongen fer uur: ) ó Ct. 4,5ct. 6/7 Ct. 8/9 ct. 10/11 ct. 12/13 ct. 14 ct liet

Aand. van zijn < QA n nr. n 10 Cl.

baas in't over sU.S 80 /o 70 /o 60% 50% 40% 30% 20% 10%

kunnen zorgen, 'begin", hij ^eheeT"'elfstS^eTeXn^Ln

P,'1 ,stelse' heeft het dubbele voordeel, dat het den leerling prikkelt, zijn best te doen, terwijl de leermeester niet alleen een vergoed,ng knjgt voor den tijd, aan den jongen besteed maar er ook voordeel van heeft, dat de leerling veel overstukaeld' verdient

detÏÏste'le^:. "" 'e<,°We"decl krfe'' '«» gediende

In de gieterij is dit stelsel in zooverre gewijzigd, dat daar alle

[°"5fnS, °nder.een gemeeilschappelij'ken leermeester staan - in de ketelmakerij zijn de jongens, na aanvankelijk dienst te hebben gedaan als nageljongens, als gewone leden bij de ploegen ingedeeld De wijze, waarop de opleiding der jonge werklieden |eregeTd

£ ££ uk ko m s t e n. " ^ * bieden en voor dffabS

Het herhahngs- en teekenonderwijs — waarover straks — houdt

eS sïch?seze1d P°nTkfing £n r'Chting deri°ngens- als werklieden; en slechts zelden komt het voor, dat een leerling, weo-ens slecht

Uitg hef- gC onvoldoende vorderingen, ontslagen moet worden. Uit het zooeven medegedeelde blijkt ook, dat de leermeester

daar het ho***" WCr.kma? a!leen deeIt in die^ overstukgeld; en

in het L Van eerl'ng gerCgeld verho°?d wordt, is het n het belang van den leermeester, door goed toezicht zorcr te

f°dat| ondanks loonsverhooging, het bedrag van het overstukgeld met vermindert. ö

B. De theoretische opleiding.

in du Practische opleiding in de fabriek, staat de theoretische

in de herhahngs- en teekenschool. coreriscne

nonJ-6 J°ngei werkli®den ziJn verplicht, tot hun i6<= jaar en zoo

dat ledur?nden de'' °"derwijs te volgen van de fabrieksschool, met S werktljd gegeve" wordt en zich bezig houdt

met herhaling en uitbreiding van het in de lagere school fleerde

loopen e^ d ÉT"' T ** d*gScho°l met Soed gevolg hebben doorpen en die door den onderwijzer geschikt worden geacht, be-

Sluiten