Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ohmniet 'n aanmerking kunnen komen, worden .voldoende» of «goede», ge u.gschnften uitgereikt; de laatsten ontvangen daarbij nog een nikkelen horloge. ««""ij

Een belangrijke dag is die, waarop de vervaardigde stukken worden geexposeerd, voorzien van de namen der vervaardigers en het resultaat der keuring. Het publiek heeft vrijen toegang en

M !n h? 'T ru,mschoots van z'jn belangstelling blijken! en tr°tS tü0"en dG mededingers dikwijls aan ouders

en belangstellende vrienden de door hen vervaardigde stukken De prijzen worden aan het einde der tentoonstelling door een lid der directie, na het houden eener toepasselijke toespraak, uitgereikt.

bevredigendm n ^ b°VCn ?eschetste regeling zijn alleszins

Haarlemsche Machinefabriek, voorheen Qt-br. Figée.

Ook de Haarlemsche Machinefabriek (voorheen Gebr. Fio-ée)

Sngwêien" ™ de H' IJ' SP" Mi> *"•»*>

jdeZC fabrlek kunnen leerlingen worden aangenomen, om T?n 1Cr werkPlaatsen der fabriek werkzaam te zijn.

Elke leerling staat onder onmiddelijke leiding van een daartoe geschikt werkman of voorman, die verplicht is, den leerling te onderrnchten of voor te gaan. S

]irPem'f5Iing den 'eeftiJ'd van '4 jaren hebben bereikt en

lichamelijk geschikt zijn. Hij is verplicht, gedurende 4 achtereenvolgende jaren aan de fabriek werkzaam te blijven.

Omgekeerd, verbindt de Vennootschap zich, hem gedurende dien tijd 11, dienst te houden, behoudens de hieronder nader omschreven uitzonderingen.

Bij het in dienst treden, geeft de vader of voogd van den leerhng een schriftelijke verklaring, dat hij zich verbindt, den leerling gedurende den voorgeschreven tijd aan de fabriek te laten om hem trouw en ijverig zijn plichten te doen vervullen. kJh! zes ^eken gelden als proeftijd, gedurende welken tijd

overppnU-lf '"'T t ^ r * hebben, bij schriftelijke kennisgeving de

nn rhV a i^" elndlSen met het einde der week; volgende

op die waarin de kennisgeving werd ontvangen.

donnr ue" dC leerlinS- tengevolge van ziekte of van andere, niet door het werk veroorzaakte redenen, meer dan drie maanden van

tifrf °VlTng ? le,ertijd VCrZUimt' moet hiJ di^ verzuimden tijd na afloop van den leertijd inhalen.

Sluiten