Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hiervoor niet in aanmerking kunnen komen, worden .voldoende»

of «goede» getuigschriften uitgereikt; de laatsten ontvangen daarbij nog een nikkelen horloge. J

Een belangrijke dag is die, waarop de vervaardigde stukken worden geexposeerd, voorzien van de namen der vervaardigers en het resultaat der keuring. Het publiek heeft vrijen toegang en

m ln tn ^ ru,mschoots van z'j'n belangstelling blijkenf Met rechtmatigen trots toonen de mededingers dikwijls aan ouders en belangstellende vrienden de door hen vervaardigde stukken De prijzen worden aan het einde der tentoonstelling door een lid der directie, na het houden eener toepasselijke toespraak, uitgereikt.

bevredigend.mSten ^ dC bOVe" geSchetste regeling zijn alleszins

Haarlemsche Machinefabriek, voorheen üt-br. Figée.

Ook de Haarlemsche Machinefabriek (voorheen Gebr. Fiaée) heeft een. en wel in den geest van de H. IJ. Sp. Mij. gereild leerlingwezen. 3 ° 5

Aan deze fabriek kunnen leerlingen worden aangenomen, om in een der werkplaatsen der fabriek werkzaam te zijn.

Elke leerling staat onder onmiddelijke leiding van een daartoe geschikt werkman of voorman, die verplicht is, den leerling te onderrrichten of voor te gaan.

?C 'f.^llng ™°et den leeftijd van 14 jaren hebben bereikt en lichamelijk geschikt zijn Hij is verplicht, gedurende 4 achtereenvolgende jaren aan de fabriek werkzaam te blijven

Omgekeerd verbindt de Vennootschap zich, hem gedurende dien tijd 111 dienst te houden, behoudens de hieronder nader omschreven uitzonderingen.

Hij het in dienst treden, geeft de vader of voogd van den leerling een schriftelijke verklaring, dat hij zich verbindt, den leerlinogedurende den voorgeschreven tijd aan de fabriek te laten om hem trouw en ijverig zijn plichten te doen vervullen.

De eerste zes weken gelden als proeftijd, gedurende welken tijd PartlJen hej recht hebben, bij schriftelijke kennisgeving de overeenkomst te doen eindigen met het einde der weeki volgende op die waarin de kennisgeving werd ontvangen.

Indien de leerling, tengevolge van ziekte of van andere, niet door het werk veroorzaakte redenen, meer dan drie maanden van den overeengekomen leertijd verzuimt, moet hij dien verzuimden tijd na anoop van den leertijd inhalen.

Sluiten