Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slechtenbae»rnkenï-g Van de" Verzuimdei1 tiid> komen intusschen slechts in aanmerking: verzuimen van meer dan drie op elkander volgende werkdagen. F cr

De leerling is gedurende zijne leerjaren aan alle voorschriften en reglementen der fabriek onderworpen.

loonJ hel aa,Tan <Jer over,eenkomst wordt bepaald, welk minimumoon hem gedurende zijn leertijd zal worden uitbetaald. Dit loon s de beide eerste jaren hooger voor de beide laatste jaren echter iets lager dan de waarde van de door hem geleverde werkkracht Rij nauwgezette plichtsbetrachting en goede vorderingen kan dit minimum-loon worden verhoogd. Elke loonsverhooging' ^aat in op den i^ten September. h 8 g

Ha^rlen^r'p "h'S Ve/pllcht' de lessen aan de Burgeravondschool te Haarlem te bezoeken, waarvan een bewijs, afgegeven door den directeur dier inrichting, moet worden overleed.

Het getrouwe bezoek der school en de daar gemaakte vorde-

Zcs™Z„g™g. mvloed op de bepal'»s ™

Voor de goede naleving der verplichtingen van den leerling

fvSfti u T V °f V°°gd een borStocht va" minstens ƒ50.—' (vijftig gulden) gestort. J 5

De verplichtingen van beide partijen vervallen onder de volgende omstandigheden:

I". bij minnelijke schikking;

van"den **" *«l«

3°' wanneer binnen den proeftijd van zes weken daartoe door

fn artfkef* W°rdt ^ gCgeVen' als bedoeId

ƒ■ bij het ophouden van het bestaan der Vennootschap of wanneer, om welke oorzaak dan ook, de werkplaats waar de leerling geplaatst is, wordt opgeheven.

In deze gevallen wordt de waarborgsom teruggegeven.

Wordt door het verlaten der fabriek onder andere dan bovengenoemde omstandigheden, de verplichting door den vader of

vah^ri °P ZICk gen°men' door den leei"ling geschonden, dan vervalt de waarborgsom en wordt deze gestort in het zieken- en pensioenfonds der Vennootschap.

Ditzelfde geschiedt, wanneer de leerling, wegens overtreding der voorschriften en reglementen der fabriek, ontslagen wordt

Bij het eindigen van den leertijd, wordt de waarborgsom, met

Sluiten