Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»ooXhoVt™^r:'"Srauiksiiraal ™rde,n- ,e° ^ °»d^

of pupillen uit te oefenen ra f en'font e over hunne zoons stemde rapportboekjes. ' PP°rten Ultgegeven, in daartoe be-

verhooging "«het'"S^vaTdw W3nneer

tengevolge van overuren, het normale loonbedrag" wordtTe^fSeï

van de nfaat regelingen d welke ^door^'b1'"^^ £C voortreffelijkheid ten bate van de leSg^^^ * ««**>

verenigingen^62611' Z°°a,S dit ^geld is door Vak-

zooals door den 'tAlgemeenen ^ Nederi 'S ?et,leerlj"gwezen geregeld, bond» te Amterdam "en den \r ^ , F ^ ®c^en DiamantbewerkersDe «afdeelin™ Gro™;" en Banketbakkersbond».

schappij voor tuinbouw en plantkunde ? is "<<NederIandsche MaatJn het tuinbouwbedrijf te beproeven. 00rnemens, de invoering

De Algemeene Nederlandse Diamantwerkersbond.

standigheiVnd^rstneïdlnteÏuLkeam^ntVak/Pr00t V°°rt uit de om"

den diamantbewerkers het bestaan'n 6 'J ^?.!,ken van werkloosheid is n.1. peen artikel Haf- * onmogelijk maakte. Het diamant noodzakelijkheid van hebber p°'1SUI"Ptle onderhevig is, zoodat de dende eischlfvoorheen wa^ e 'ht. ' a'beidskrachten ^ berekening gehouden. Vandaar het vervil GZC °™stand,ghe.>d geen bloeiende industrie. e eertijds zoo

daflaari^sli^h^^Serh00;.2aak' iT' er * h« '«> K

den, zoodat, zelfs al kwam er wat oevee'heid «ruw» werd gevonniet kon worden voldaan wegens m^er aanvraag'aan die aanvrage zelfs voor dit

aanbod "" BC™lg' dM " S'"dT ™«''

3

Sluiten