Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het hoofdbestuur of de commissie van beheer beijvert zich in

den leerKnFh" ^ lnpwo°nen advies der betrokken afdeeling. den leerling bij een anderen leermeester te plaatsen.

of Z rïï W°rdt 10 ,dt vo,gende gevallen van het hoofdbestuur of de commissie van beheer verwacht:

1°. wanneer, door langdurige ongesteldheid van den leermeester, 0 de. °P®ldinS van den leerling niet tot haar recht komt; 2 . bij opheffing van de zaak des leermeesters: 3 • bij verplaatsing der zaak naar een andere gemeente

Overgangsbepalingen.

de^eeSr^T re?elin^eerst dne jaren na de inschrijving van de7e leerling in volle werking kan treden, wordt gedurende

tiidstioVedeang?en0. e/00r dC Nederl" B-V- °P nader ^ bepalen krtén S^nheid opengesteld, om reeds diploma's te ver-

^,fde ™„r de examens van

voor d^Hp°henr 'en,°emJ dr,eJarig tijdperk kunnen aan het examen voor derde bediende of diploma III allen deelnemen, die bewijzen kunnen overleggen, drie jaren bij het vak te zijn werkzaam gewist, die J overgangstiJdperk kunnen alleen zij dit examen afleggen, die volgens vorenstaande bepalingen, bij leden der Ned. BanketDakkersvereeniging zijn opgeleid.

„ toe,latl"?. t01 de examens voor tweede en eerste bediende ordt nader bij de betreffende voorschriften geregeld.

Leiding van het leerlingstelels.

vaÏÏrie°0fdbeStUUr ben°ef V°°r de eerste maal eene commissie stelsel enPT°nen' ^ WClke dC gehede leidi"g van het leerlingfader na H , e*amens wordt. opgedragen. Op de algemeene verleeft f ZC commissie rekening en verantwoording en geeft zij verslag van hare werkzaamheden.

lingen herlazen'worden0 """"" * """ 'fdee-

Kas ten behoeve van het leerlingstelsel.

De Nederlandsche Banketbakkers-Vereeniging sticht, bij de in-

1 eer u'ngs telsd 5 ^ 0626 KgeUag 66116 kaS te" behoeve van het

Hieruit worden de kosten van het leerlingstelsel bestreden. lingstdse^8 °n beh66r Van d6 commissie voor het leer-

wrD,eZe f°™mis?ie ,kan gelden beschikbaar stellen voor prijzen aan verdienstelijke leerlingen, voor het houden van tentoonstellingen.

Sluiten