Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

baas en kan dus niet aan ppn nnrrpnpfon*. , i

j iictiiu lueverirouwa

Waar dul aan de eene zijde de bijzondere omstandigheden,

waarin hef bedrijf verkeert, de beschikking over goed geschoolde

arbeidskrachten dringend noodig maakt en, aan de andere zijde,

de vorming van dergelijke krachten belemmerd wordt, behoeft

het geen nader betoog, dat wegneming van dit euvel een eerste vereiscnte is.

Een poging in deze richting is beproefd door de oprichting — door de afdeeling Amsterdam van de «Vereeniging tot bevordering van fabrieks- en handwerksnijverheid» - thans departement Amsterdam der Maatschappij voor nijverheid — van een «. vakschool voor schoenmakers».

de .eerste fli"k doorgezette poging tot organisatie van het vakonderwijs voor de schoenmakerij. Vóórdien bestond er geen aangewezen weg tot verkrijging van de bekwaamheid, vereischt voor een goed gezel. Voor hem, die zich tot patroon wil bekwamen, es aa ie weg nog niet, al worden ook pogingen aangewend, om in deze leemte te voorzien. &

De vader die zijn zoon voor het schoenmakersvak bestemde en zocht naar de gelegenheid, waar dat vak systematisch werd onderwezen, gelijk op de ambachtsscholen den timmerman en den smid hun vak wordt geleerd, vond deze nergens. Hij was dus gedwongen, zijn eigen inzicht te volgen, een inzicht, meestal uit het eigenbelang voortgevloeid en dus leidend tot plaatsing van den jongen ij een dapper», die, door den aard van zijn werk, het spoedigst voordeel heeft van zijn leerling en daarvoor betaalt, daar dit werk bijna geen vakkennis vereischt. Het is duidelijk, dat zoon «lapper» aan de bij hem werkende jongens geen deugdelijke kennis bijbrengt. Wanneer deze zich later zelf vestigen, doen zij als hun eermeesters en vermeerderen zij de reeds groote schare van schoenenbedervende schoenmakers.

Iets goeds in hun vak tot stand te brengen, is hun eerzucht niet. Tegen den laagst-mogehjken prijs — laagst om der concurrentie wil e, mogelijk door slecht materiaal en slecht werk — schoenen

bestaansmiddel"0 ""'S ^ rendeeread

Ziende, dat de thuiswerkers geene, de goede werkplaatsen weinige en de lapperswerkplaatsen onbruikbare gezellen kweekten, hebben nu de oprichters van voornoemde vakschool gemeend, in die school een palliatief voor de ontbrekende werkplaatsen te geven. De

Sluiten