Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage I.

LEERCONTRACT.

,Do"aen rrs?,d""""" •—»"««->■

attaSa'ÏXÏ Kassas

Tusschen

als leermeester en *

. vader

I S vo,°ïd Van: geb. 19 is heden

het volgende leercontract afgesloten.

§ '• •• zoon

doet zijn ..

bij PUP»

, ; tot het leeren van het

beroep in de leer.

S 2. De leertijd wordt op jaar> namelijk van

tor vastgesteld.

^ 3' r6HeerSt! ^ weken gelden als proeftijd.

Gedurende dezen tijd staat het ieder der contractanten vrii zonder

contractant meTTd^ h'' SChrifte,i'ke mededeeling aan den anderen r I j ! 8 n deze overeenkomst op te zeggen Geschiedt dit, dan is den leermeester eene vergoeding verschuldigd van fr

?e"oJ,*e' *•'< S"" " «"l "» of inwoning bij tom

§ 4. De leermeester verbindt zich:

10' nnïliieerling naar zijn beste vermogen in de, door het doe] der

o ondertf,eann4eng7ijn'bfroi2;,iike V°,8°rde * °"derrichte" in alIe

2°' leerl!n8 s,echts in zooverre voor andere dan tot het beroen

leeren'van6hef'be'rne * Z0"der »«-«-Tvoïh2ïïï

iceren van het beroep, kan geschieden;

' en"oveeer zHn ÏUJ1'i®2 te !5ehandelen' "Pvoedend op hem te werken ao j °yer zijn zedelijk gedrag te waken;

getuigschrift nifbii he<eindigen van zijnen leertijd een dfensfen °Ver de" aard en den duur der bewezen

Sluiten