Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage V.

LEERLING-CONTRACT

van de

Ambachtsschool te 's-Gravenhage.

eeneV en65'"^ ^ Vereenigin8 »De Ambachtsschool te 's-Gravenhage" ter ter andere zijde

zijn overeengekomen, als volgt:

1°. Contractant ter andere zijde verbindt zich, practisch onderwijs te geven

, ,, aan één of meer leerlingen, bij aan¬

neming oud 13 tot 16 jaar, die als leerlingen der Ambachtsschool vooraf een jaar in de praktijk van het ambacht zijn onderwezen.

2» Het praktisch onderwijs van contractant ter andere, zal aan deze Ieer-

anPwoiwilurende . , ') opeenvolgende jaren gegeven worden, op alle werkdagen, gedurende gemiddeld tien uren per dag

's zomers van 's morgens 7 tot 's avonds 7 's winters „ „ 1 „ 51/

uitgezonderd de gebruikelijke schafturen.

Des Zaterdags voormiddags vóór 12 uur in den zomer, gerekend van April tot 1 October, bezoeken de leerlingen de werkplaatsen niet2).

3°. Contractant ter andere wil trachten de hem toevertrouwde leerlingen als een goed patroon behoorlijk op te leiden tot werklieden, bekwaam in de voornaamste onderdeelen van het vak

en zal hun geen werkzaamheden opdragen, welke niet daartoe dienstig het vakHgelfruiITer^611' lnzonderheid hen niet voor boodschappen buiten

4°. De Directeur der Ambachtsschool oefent geregeld toezicht uit op het gedrag en de vorderingen der leerlingen en treedt met contractant ter andere in overleg, opdat tusschen de praktische oefeningen in de werkplaats en het teekenwerk in de school het gewenschte verband verzeKerel worde.

Eventueel verzuim van de leerlingen wordt terstond ter kennis gebracht van den Directeur der Ambachtsschool.

Sluiten