Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage VI.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

De ondergeteekende

wonende te als ^ van

voogd

Il?»4n 1|^rllng 15 aangenomen in de Centrale Werkplaats der Hollandsche nomen vSP°°hr^-MaatschaPF!! te Haarlem, verklaart kennis te hebben ge-

wêïkDUai en H««v V°°r aannemen van leerlingen in genoemde

u•• u , ? daarvan een exemplaar ontvangen te hebben.

Hij belooft genoemden

gedurende achtereenvolgende jaren, beginnende met

nïaatc '»»' „ .. als 'eerling in dienst der genoemde werk-

U ^at 'n Z1,n vermogen is, in het werk te stellen, hem eehonrrMmHeM 1 16 1" v(rrvullen en 'jverig werkzaam te doen zijn, hem hnv h h k aai?- bevelen aan de over hem gestelde meerderen en naleven'6" bePallngen van genoemd reglement na te leven en te doen

De leerling voornoemd zal een loon genieten

van cents per uur gedurende het eerste,

" » » » „ „ tweede,

en " » » * „ derde,

jaar van zijn leerlingschap. " " " v'erde

Voor de richtige naleving zijner verplichtingen wordt, overeenkomstig Art. b, een waarborg gesteld van

Hij verklaart hierbij uitdrukkelijk, dat de Hollandsche IJzeren Spoorweg, ïrt T5anPhefRegTemeSt f' ^ b°rgt°Cht 16 hande'en' overeenkomstig Een afschrift van deze verklaring is hem ter hand gesteld.

Haarlem, 190 #

Sluiten