Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen, zóó langen tijd na het verschijnen 2) en nadat ik reeds alles wat ik over deze soort kunst heb gedacht en gevoeld vrijwel volledig, naar ik meen, in mijn recensie van De Wonderbare Wereld in dit blad heb uiteengezet. En toch, dit laatste boek vertoont te zeer een ander aspect, en erover zijn te rare dingen gezegd, dan dat ik niet gaarne even ervan zou willen spreken. Wat het aanzien betreft, 't is wel zoo, dat men er toe komt te overwegen of het niet wat overijld beweerd is, dat dit werk tot dezelfde soort kunst als De Wonderbare Wereld behoort. Het aspect n.1. zou je soms sterk doen denken, dat ook de wezenheid een andere is. Ik herdenke nu van dezen zomer twee dennen, zij stonden niet verre van elkaar, de een was recht van lijf, en zoo, dat ieder dadelijk wist het een den te zijn, en met de stille aandacht en ernst van zijn in-zich-zelf-gekeerd wezen liet hij 't zacht en zonder bewegen geschieden — o, geen willekeurige daad deed hij ervoor, ik weet 't zeker — dat zon en lucht door het aanraken zijner wondere vingers werden: geur. Dat was een schoon gebenedijd gebeuren, en menigeen had klare vreugde daaraan. Maar de ander, zijn roodig lichaam, schubbig als van een draak, bochtig naar achteren gewrongen,

2) Het schrijven dezer recensie is door ziekte vertraagd.

Sluiten