Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teit. Wat zij de vrouw opdringen wil, is het nab o o t s e 11 van den man, liet doen van werk dat liij evengoed of beter kan verrichten, dus niets eigens of a p a r t s. Dit o 11 verv a 11 g b a re, die eigen natuur openbaart zij eerst als opvroolijkende en liefdevolle levensgezellin van den man en als trouwe moeder liarer kinderen. Eene vrouw, welke dat geweest is, kan zeggen als vrouw met eere geleefd te hebben; al 't andere is niets als eene schamele plaatsvervanging.

Kr zou geen w e r k e 1 ij k v r u li w e nvraagstuk bestaan als niet zoovele mannen öf in 't geheel niet of veel te laat t r ouwden en door dit plicht sverzuim zoo t a 11 0 o z e meisjes hun e i g e 111 ij k e r 0 e p i 11 g miste n.

\\el zijn er in 't geheel genomen meer vrouwen dan mannen, doch tusschen de twinti"

O

en dertig jiiai', de voor het huwen aangewezen leeftijd, zijn beide geslachten even talrijk. Eerst boven de veertig vinden we een steeds toenemend meerbedrag aan vrouwen. Nam dus ieder naar lijf en geest gezond jongman vóór zijn dertigste jaar een vrouw, dan bleven slechts de leelijkste, ziekelijkste. onbeminlijkste en zelfzuchtigste meisjes zitten en niet zooals 1111 tevens vele knappe en gezonde en lieftallige. Hier schuilt de zenuw der vrouwenkwestie en hier moet bij iedere poging tot verbetering de geheele aandacht op worden gevestigd.

Sluiten