Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„huwelijk wezenlijk benijdbaar is, hoe liet nog „beter is alléén door liet leven te gaan dan zich „in den gewonen alledaagschen zin te binden aan „een onbekenden echtgenoot en daarmee tevens „de ontzaggelijke verantwoording op zich te ne„men van een daardoor te wekken nageslacht." (pag. 41).

Er kan niet genoeg de klemtoon op gelegd worden dat zulke, zoogenaamd „idealistische", beschouwingen in waarheid even liefdeloos als ondoordacht zijn. 01' freule Lolunan wèl ingelicht is, waar zij beweert, dat die liefdehuwelijken zoo uiterst zeldzaam zijn betwijfel ik hard, maar is van geen belang. Zeker is 't dat zij geheel miskent. dat het huwelijk in hoofdzaak het doen geboren worden en opkweeken van een nieuw geslacht ten doel heeft, zoodat het eerste vereischte voor de vrouw niet kan wezen vurige geslachtsliefde jegens haar man, doch geduldige en trouwe plichtsvervulling tegenover haar kinderen. liet is dan ook in het moederschap dat het gemoedsleven der vrouw zijn schoonste uiting vindt en ondanks liet smakelooze afgeven van freule de Savornin Lobman op liet gros van haar sexe. kunnen we met blijdschap constateeren dat de goede moeders nog altijd de „gansjes" in aantal verre overtreffen.

Krijgt een meisje een huwelijksaanzoek van iemand, voor wien zij achting en genegenheid

Sluiten