Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan hadden noch Goethe, die minister, noch Shakespeare, die tooneelspeler, noch Schiller, die professor, noch Vondel «lie koopman was, onsterfelijke werken kunnen voortbrengen! Een kunstenaar bij de gratie Gods vindt wel tijd om te scheppen, al vergen buiten zijn talent liggende bezigheden ook nog zooveel van hem.

De derde grond is niet veel beter. Al weten we dat sommige kunstenaars (b. v. Balzac) door een onverzadel ij ke roemzucht werden gedreven en de meesten voor lof en blaam lang niet ongevoelig zijn geweest, dan geeft ons dat nog geen recht aan te nemen, dat ze hun meesterwerken aan het menschdom eigenlijk slechts hebben geschonken om naam te maken en eer te behalen en niet uit innerlijken, onberedeneerden scheppingsdrang. Doch gesteld dit ware niet zoo, hoe laat zich dan die geringe eerzucht der vrouw anders dan zóó begrijpen. dat de natuur met wijze beschikking dien machtigen prikkel tot productiviteit hoofdzakelijk in dat geslacht gelegd heeft, aan hetwelk zij tegelijk liet hoogste scheppingsvermogen geschonken heeft? We zien in 't algemeen ieder geslacht zijn eer stellen in die eigenschappen welke het moet bezitten om zijn bijzondere bestemming te vervullen. Zoo de man in moed, rechtvaardigheid, geschiktheid voor de verschillende takken van

1) Of althans den ui terlij ken achjjn ervan!

Sluiten