Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En dat zulke ontaarde vrouwen ook in den heilstaat 1 >ij de vleet zullen voorkomen, zal ieder voor zeker achten, die niet in den utopischen waan verkeert, dat de annexeering der produktiemiddelen door den staat als met een tooverslag schaamtelooze vrouwen zedig en ingetogen zal maken en alle luie en lichtzinnige en slechts voor opschik en pretjes levende meisjes ijverig, ernstig en degelijk. Verbetering van maatschappelijke misstanden kan de prostitutie doen verminderen, niet doen verdwijnen.

Over het feit dat de prostitutie een onuitroeibaar kwaad ') is. heerscht dan ook bij de meeste niet-socialistische schrijvers eenstemmigheid. De strijd loopt gewoonlijk hierover: moet de overheid de beroepsmatige ontucht door verbodsbepalingen en straffen zooveel mogelijk den kop trachten in te drukken, of moet zij, wetende dat dit grootendeels niet gelukken kan, het prostitutiebedrijf dusdanig regelen dat het zoo min mogelijk schade aanricht ? Daar ongetwijfeld het grootste kwaad, 'twelk de prostitutie tengevolge heeft, het voortwoekeren der geslachtsziekten is. zal het antwoord ten gunste van 't systeem moeten uitvallen, dat de verspreiding van die ziekten het

1) Dat de prostitutie zich „met noodwendigheid" in alle tijden vertoont, wil natuurlijk niet zeggen dat zij „zedelijk noodzakelijk" is!

Sluiten