Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat meer kijken, waarvoor eveneens geld noodig was, en Boom was een eerlijke vent. Had hij zelf niet gezegd, dat hij de twee mille niet dadelijk noodig had, maar pas in den loop der eerstvolgende drie, vier maanden? En dat hij zoolang van het niet benoodigde rente zou verantwoorden, die hij wist te maken door inkoop van geldswaardig papier? En zelfs het laatste zou hij niet doen, dan na onderling overleg en met vermijding van alle risico.

Het was eerst tegen het eind van zijn bezoek, dat van Vleuten zich de uitlating zijner vrouw herinnerde.

„Vindt u," vroeg hij listig „dien Wiechen zulk eenergen moordenaar?"

„Hm," deed Boom. „Zooals men het nemen wil. Hij heeft

zeker 'n dikke tienduizend moorden gepleegd öf geen

enkelen."

Van Vleuten stond een oogenblik verstomd. Opeens meende hij licht te zien.

„O," riep hij uit. „Ik begrijp.... hij is militair geweest, en "

Nu was het de beurt aan Boom om groote oogen op te zetten, doch hij herstelde zich onmiddelijk.

„Juist," zeide hij. „Hij is militair geweest. — Komt u soms even in Central? Er is mij een kleine transactie voorgesteld, waarmee voor ons wat te verdienen valt."

„Kunt u mij die niet zóó mededeelen?"

„Eigenlijk wel," antwoordde Boom. „Er moet grond worden overgedragen, in het Westland. Het is een soort minnelijke onteigening. De gevolmachtigde van den eigenaar heeft geld noodig, en wil dat aan zijn principaal niet vragen, terwijl de notaris die de overdracht doet, het öf niet heeft, öf niets wil voorschieten, 't Is een quaestie van een paar weken, tot het transport plaats heeft, waarbij de koopsom direct wordt uitbetaald."

Sluiten