Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

na de dagteekemng van het provinciale blad, waarin het besluit van e eputeerde Staten tot wijziging der lijst overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid, derde zinsnede, van dit artike!

L C*.ar" op """ 'ü •">»

iJ' blÖft geWig t0t den lsten Januari van het vijfde

betrekWngneveenweldatt'tWaann ^ toepa8sinS is geworden. Met - inleid blijft,0t.g°meeat*D' ten °P-ctte van welke beroep termiinpn ' l 1J' 0p v00rmelden datum nog niet de

% ZZZZ " M v"'e ,ld —

Aktiksl 18.

1. Op voorstel van Gedeputeerde Staten kan door Ons od erond

k" is tr^rta,red,n word™ bei>**,d'

aangewezen deel p„ ^ toePa8S1Dg 13 °P een bepaald

meerTan 5000 ^ 660 bebouw<*<> kom van

zelf naar T °,T' dat deel Hgt buiten die komen

-elf naar den grondslag, voorgeschreven in art. 17 eerste lid

geen bebouwde kom van meer dan 5000 inwoners bevat

eerste HdePal Ieen d ™ als bedoeld in het

r , ■ ln de maand Juli van het jaar. waarin do

J t bedoeld in art. 17, eerste lid, wordt vastgesteld Ons besluit wordt genomen vöór 1 Januari daarop volgende.

od 0n!6bTrrU\ r/dt Van t0epa"in^ met 1 Janua». volgende op Ons besluit, en blijft geldig tot 1 Januari van het v ijfde jaar

gende op dat waarin zij van toepassing is geworden.

. Het door Ons aangewezen deel eener gemeente wordt door Gedeputeerde Staten geplaatst op de lijst, bedoeld in art. 17

'n art 19 bepaalde ten aanzien van vergunningen in e ne gemeente is mede van toepassing ten aanzien van vergui ngen in een deel eener gemeente, aangewezen ingevolge het

zztz:dii v°" "• '»'»-•« •» «r»- *

? 1)861 al. een gemeente te.chou.d,

We hopen, 200als we zeideni ^ ^ Jo

t? !•! Ve Bne en daarmee dez» «tik*-- Maar mocht dit met het geval zijn, dan vragen we hier de

Sluiten