Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jzigmg dat de besluiten niet in het Provinciaal Blad. aar in de Staatscourant worden opgenomen. Zij worden dan meer publiek. Het Provinciaal Blad, men zal het oegeven komt in weinig handen; zeker niet in handen van „eiken belanghebbenden houder eener vergunning

de I gJTnte/ De StaatC0urant is -eer gelezen e^ de dagbladen nemen ook alle wetenswaardigheden uit

aai over, wat ook niet van het Provinciaal Blad gezegd kan worden.

Artikel 19.

1 Indien eene gemeente, welke voorkomt op de geldende liist met geplaatst is op de nieuw vastgestelde of gewiegde lijst geven

™; rwethouders daarvan binnen eene

e 'ijst van toepassing is geworden, schriftelijk kennis aan de houders van door hen verleende vergunningen

2. Deze verklaren binnen eene maand na ontvangst van die

zetten ' " b• Z1J de vergunning wenschen voort te

3. Met den laten Mei, volgende op die verklaring wordt de vergunning geldig voor den daarin genoemden verkoop. Hiervan geschiedt aanteekening op de akte van de vergunning en op het afschrift bedoeld in art. 32. Bij gebreke van zoodanige verklaring of bij gebreke van tijd.ge aanbieding van het afschrift der akte o plaatsing d.er aanteekening, vervalt de vergunning Zet den

rver^inr^6 ^ ™

4 Indien eene gemeente, welke niet voorkomt op de -eldende ^Plaatst is °P d* -euw vastgestelde of gewijligde Jst geven burgemeester en wethouders daarvan binnen eene maand nadat die lijst van toepassing ia geworden, schriftelijk kennis aan de houders van door hen verleende vergunningen.

•De aldaar door burgemeester en wethouders verleende vergunningen voor den verkoop, bedoeld in art. 1, tweede Kdletter " of b, worden met den Isten Mei, volgende op die kennisgevtg geldig voor den verkoop bij hoeveelheden van minder d.an tien

Sluiten