Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

selijke verordening, voor den openbaren weg bij dat huis. Het geldt uitsluitend voor den persoon des verzoekers.

2. In de vermelding der localiteit kan op schriftelijk verzoek < oor burgemeester en wethouders wijziging worden gebracht. Die wijziging wordt geweigerd in de gevallen, vermeld in art. 36 eerste lid, 4°., en tweede lid.

3. Op het verzoek om wijziging wordt binnen eene maand beschikt.

4. Van verbouwing of herbouw van eene localiteit, waarvoor een verlof is verleend, wordt binnen drie maanden, nadat daarmede is aangevangen, onder overlegging van het plan, kennis gegeven aan burgemeester en wethouders.

5. Van verandering van eene localiteit of van haar oppervlakte geschiedt vermelding in de akte van het verlof en op het afschrift bedoeld in art. 41, eerste lid.

6. Van de kennisgeving, bedoeld in het vierde lid, wordt op verzoek een bewijs van ontvangst uitgereikt, vermeldende den dag waarop zij is geschied.

Abtikel 39.

Het verlof wordt door burgemeester en wethouders ingetrokken:

1 . wanneer omstandigheden zich voordoen, op grond waarvan waren ze vroeger aanwezig of bekend geweest, het krachtens art. a6 zou zijn geweigerd;

2 . wanneer hij, die voor den houder van het verlof het bedrijf uitoefent, verkeert in een van de gevallen, vermeld in art 36 eerste lid, nrs. 1, 2, 3 en 6;

3 . wanneer niet voldaan is aan het voorschrift van art 38 vierde lid;

4V wanneer zich in de localiteit feiten hebben voorgedaan, die de vrees wettigen, dat de voortduring van het verlof een gevaar zou opleveren voor de openbare orde of veiligheid;

o . wanneer eene schriftelijke, door den houder van het verlof onderteekende verklaring wordt overgelegd, dat deze afstand doet van het verlof.

Artikel 40.

Het in de artt. 29 en 30 bepaalde ten aanzien van de intrekking van de vergunning door burgemeester en wethouders is mede van toepassing op de intrekking van het verlof.

Sluiten