Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te verkoopen, of is zijn voorrecht beperkt tot de gemeente, waarin hij zijn bedrijf uitoefent? De vraag hangt af van de beteekenis van het verlengbaar crediet. Geldt het verlengbaar crediet door het geheele Rijk of is het bepaald tot enkele gemeenten? Kan hij, aan wien de fiscus het crediet verleende, daarvan door het geheele Kijk gebruik maken, dan is hij overal „wijnhandelaar met verlengbaar crediet"; kan hij van dat crediet alleen gebruik maken in de gemeente, waar het hem verleend is of in een bepaalde streek, dan is hij alleen binnen de grenzen daarvan wijnhandelaar met verlengbaar crediet. De vraag moet beantwoord worden, omdat art. 57 den wijnhandelaar met verlengbaar crediet niet uitzondert van de wet, maar vrijstelt van de vereischte vergunning, d. w. z. van een gemeentelijk vereischte. In iedere gemeente zal dus te onderzoeken zijn, of iemand van vergunning vrij is gesteld, of hij m. a. w. aldaar wijnhandelaar is met verlengbaar crediet.

„De wet van 1870 regelt in de artt. 13 en 15 overzending van wijn uit bergplaatsen, waarvoor verlengbaar crediet is verleend, naar andere bergplaatsen en schrijft voor den opslag in laatstbedoelde bergplaatsen onder verlengbaar crediet voor inschrijving bij den ontvanger, onder wiens kantoor die bergplaatsen behooren. Men kan dus niet iu de eene gemeente onder genot van verlengbaar crediet opslaan, alleen omdat men in een andere gemeente dat crediet heeft; men is slechts wijnhandelaar met verlengbaar crediet in die gemeente, waar men bij den ontvanger daarvoor is ingeschreven. De vrijstelling van art. 57 is dus ook tot die gemeente beperkt.

„Wat beteekent de vrijstelling binnen iedere gemeente ?

Sluiten